LEADER 2023 – 2027

LEADER 2023 – 2027

O Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, na súa xuntanza do 20 de abril de 2022, acordou aprobar as bases reguladoras para a selección de organizacións candidatas a convertirse en entidades colaboradoras na medida Leader de Galicia para o período 2023-2027, para a concesión de axudas orientadas á adquisición de capacidades e para accións preparatorias en apoio do deseño das futuras estratexias de desenvolvemento local participativo para o período de programación 2023-2027, cofinanciadas polo fondo Feader.

O GDR Seitura 22 iniciou no mes de outubro o proceso para a elaboración do Plan de Acción da súa Estratexia de Desenvolvemento Local (EDLP) cara ao período 2023-2027 rematando en xuño de 2023.

A EDLP é o instrumento central de referencia para o GDR no desenvolvemento da súa razón de ser, a promoción do desenvolvemento económico, social e ambiental do territorio ao que da cobertura. Do mesmo xeito, é tamén un instrumento indispensable para recibir a asignación de fondos LEADER na que se asenta moi centralmente a súa acción. É por isto que o marco LEADER establece que un dos instrumentos centrais na construción deste Plan de Acción é o desenvolvemento dun proceso participativo, que recolla a perspectiva dos diferentes perfís sociais e sectoriais presentes neste ámbito territorial.

Seguindo esta referencia, o GDR Seitura 22 procedeu ao lanzamento dun proceso participativo orientado ao territorio ao que da cobertura, no que participaron diversos axentes da vida económica, social e institucional representando un total de 112 entidades e 215 persoas participantes.

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa