Adquisición da condición de asociado/a

1.- Para que unha entidade teña a condición de asociado deberá figurar na lista de fundadores ou ben, unha vez constituída a asociación, solicitar o ingreso mediante un escrito dirixido ao Presidente ou Presidenta, no que manifeste a vontade expresa de adherirse á Asociación e de comprometerse coa consecución dos fins estatutarios. Debe xuntar, ademais, un acordo do órgano competente da entidade que exprese a vontade de ser asociado e a persoa que a representará na asociación.

2.- Cando unha entidade solicite a entrada na Asociación, unha vez constituída esta, deberá acreditar un ano de actividade no ámbito territorial da asociación.

3.- Cando un candidato a ser asociado non teña o seu domicilio social no ámbito de actuación desta Asociación, deberá demostrar que desenvolve unha actividade relevante e consolidada no tempo en dito ámbito territorial.

4.- O Presidente/a trasladará a solicitude á Xunta Directiva, que deberá resolver nun prazo non superior a dous meses dende a data de presentación, adscribindo ao solicitante a unha das mesas sectoriais, segundo o seu interese preferente. Contra o acordo denegatorio da admisión o solicitante poderá recorrer ante a primeira Asemblea Xeral que teña lugar, debendo figurar este asunto expresamente na orde do día correspondente.